دمنوش ترکیبی توسکا (دیابت)BoxDNT - T - B - 05


کنترل قند خون – تنظیم انسولین خون – فعال کننده لوزالمعده – کنترل قند عصبی