دمنوش ترکیبی پوناشا (عفونت بانوان)BoxDNT - T - B - 01


رفع عفونت زنان – عفونت رحم – عفونت لگنی – عفونت های کاندیاز گاردنلا و تریکومونیازیس واژینال