کنترل قند خون – تنظیم انسولین خون – فعال کننده لوزالمعده – کنترل قند عصبی