رافویه – معدهMNT - 14


رفع دل درد – سوزش معده – ورم معده – ریفلاکس