دولانا – کنترل فشار خونMNT - 13


تنظیم فشار خون های عروقی و عصبی – دفع سموم بدن