تراسک – فیبرم و کیستMNT - 11


رفع کیستهای توده ای و پراکنده – تنظیم قاعده گی – رفع فیبرم سوداوی