ابهل – ضد خونریزی بانوانMNT - 07


کنترل مقدار و زمان خونریزی در عادت ماهیانه بانوان – کنترل درد قاعدگی – ضعف اعصاب و کم خونی