ارس – چاقی (افزایش وزن)MNT - 05


اشتها آور – مقوی معده – ضد انگل – چاق کننده – صفرا زدا