رفع علائم اعتیاد – درد و خماری – گزگز ماهیچه ای با ریشه عصبی – آرام بخش