آرتیشو – مصفای خون – BoxMNT - B - 01


از بین بردن غلظت خون – تصفیه خون – رقیق نمودن خون – رفع چربی خون