هزاربرگ – قاعده آور – BoxMNT - B - 32


تنظیم عادت ماهیانه – رفع گرفتگی قاعدگی – افزایش هورمون – تقویت تخمدان – سندرم پیش از قاعدگی