نیلوفل – عفونت بانوان – BoxMNT - B - 31


رفع عفونت زنان – عفونت رحم – عفونت لگنی – عفونت های کاندیاز – گاردنلا و تریکومونیازیس واژینال