سیکوریا – پاکسازی کبد – BoxMNT - B - 16


کنترل هپاتیت B و A – کنترل چربی کبد – اکسیروز کبد – رفع بیماری های کبدی