اسپرکای – ضد انگل – BoxMNT - B - 06


ضد انگل روده و معده – رفع میکروب معده – آنتی سپتیک – رفع کرمک – آسکاریس – کیست ژیاردیا