ابهل – ضد خونریزی بانوان – BoxMNT - B - 07


کنترل مقدار و زمان خونریزی در عادت ماهیانه بانوان – کنترل درد قاعدگی – ضعف اعصاب و کم خونی