ترنجان – تقویت قلب – BoxMNT - B - 12


آرام بخش – رفع آریتمی – تقویت عضلات قلب – بی خوابی – اضطراب – تپش قلب و تنظیم ضربان