تراسک – فیبرم و کیست – BoxMNT - B - 11


رفع کیستهای توده ای و پراکنده – تنظیم قاعده گی – رفع فیبرم سوداوی