گزما – دیابت – BoxMNT - B - 25


کنترل قند خون – تنظیم انسولین خون – فعال کننده لوزالمعده – کنترل قند عصبی