پروستات غده ای است حدودا به اندازه یک گردو که زیر مثانه قرار دارد