پک ۱۷ – جوش و آکنهPNT-17


بروز هر نوع بثورات جلدی که در اثر تجمع چربی در هر نقطه از بدن که صورت بگیرد، به صورت جوش، دمل، دملهای چرکی و جوشهای سر سیاه و… پدیدار می شود