پک ۱۶ – سردرد و میگرنPNT-16


میتوان گفت که همه ما تجربه سردرد را داریم و تعداد کسانی که دچار سردرد های مداوم میشوند کم نیستند