پک ۱۴ – فیبرم و کیستPNT-14


کیست تخمدان ساختارهای بسته و کیسه مانند درون تخمدان است که از مواد مایع، جامد و نیمه جامد پر شده است