ترشحات بد بو و بد رنگ، سوزش و خارش در ناحیه تناسلی یعنی عفونت و درگیریهای عفونی که به مرحله شدید و حاد رسیده و نیاز به پیگیری و درمان دارد