پک ۱۲ – ضد خونریزیPNT-12


علت خونریزی های غیر طبیعی هورمونی است. یعنی تخمدان تخمک ها را رها نمی کند یا توده های سلولی خوش خیم مانند پولیپ یا فیبرم که در گردنه رحم پدیدار میشود