پک ۱۱ – تقویت قوای جنسی بانوانPNT-11


عدم توانایی رسیدن به اوج لذت (اورگاسم) به طور مکرر و پس از تحریک مناسب ناتوانی نامیده میشود که با ناراحتی جسمی و روحی فرد همراه میشود