اختلال در عملکرد جنسی یک مشکل شایع است که بیش از نیمی از زوجها در دوره ای از زمان به آن دچار می شوند