پک ۷ – فشار خونPNT-07


فشار خون از جمله بیماری هایی هست که به علت نداشتن علائم خاص قاتل خاموش نامیده میشود