علت ضعف اعصاب، فرسودگی عصبی می باشد که ناشی از تخلیه سلول عصبی از مواد غذایی است