پک ۳ – گوارشPNT-03


مشکلات گوارش شامل نفخ، ایجاد گاز در روده، یبوست، هضم سخت غذا برگشت اسیده معده، بی اشتهایی و موارد دیگرمیباشد