اکثر ما در برخی مواقع احساس ناراحتی و افسردگی می کنیم