دمنوش ترکیبی توسکا (دیابت)DNT - T - 05


کنترل قند خون – تنظیم انسولین خون – فعال کننده لوزالمعده – کنترل قند عصبی