دمنوش ترکیبی روناس (قاعده آور)DNT - T - 10


تنظیم عادت ماهیانه – رفع گرفتگی قاعدگی – افزایش هورمون تقویت تخمدان – سندرم پیش از قاعدگی