دمنوش ترکیبی تانبول (چاقی)DNT - T - 03


اشتها آور – مقوی معده – ضد انگل – چاق کننده – صفرا زدا