دمنوش ترکیبی پوناشا (عفونت بانوان)DNT - T - 01


رفع عفونت زنان – عفونت رحم – عفونت لگنی – عفونت های کاندیاز گاردنلا و تریکومونیازیس واژینال