كاهش وزن – جلوگیری از پوسيدگی دندان – محافظت از قلب – كاهش تری گليسيريد كاهش فشار خـون – جلوگيری از ديابت – پيشگيری از بيماری های ايمنی خودكار بدن