ناراحتی های گوارشی – دیابت – دردهای استخوانی – سردی بدن